Algemene voorwaarden HorecaGadgets.nl

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bedingen niet anders voortvloeit.

1. HorecaGadgets.nl: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Flaas 4- V2, 5275 HH te Den Dungen, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 71266291.

2. Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie HorecaGadgets.nl een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.

3. Consument: de klant als bedoeld in het vorige lid, natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

4. Overeenkomst: iedere tussen HorecaGadgets.nl en de klant tot stand gekomen overeenkomst waarmee HorecaGadgets.nl zich, tegen een nader tussen partijen overeengekomen prijs, heeft verbonden tot de verkoop en levering van al dan niet volgens specificatie van de klant vervaardigde zaken.

5. Overeenkomst op afstand: de overeenkomst als bedoeld in het vorige lid die tussen HorecaGadgets.nl en een consument is gesloten middels een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand, zoals middels een webwinkel. Webwinkels waarvoor deze algemene voorwaarden toepassing vinden zijn ten minste: www.HorecaGadgets.nl

6. Zaken: alle in het kader van de overeenkomst door HorecaGadgets.nl te vervaardigen en/of te verkopen en aan de klant te leveren zaken. In de zin van deze algemene voorwaarden worden tevens als ‘zaken’ aangemerkt: digitale content, zoals websites, te vervaardigen in opdracht van de klant.

7. Ontwerpen: alle in fysieke of digitale vorm door HorecaGadgets.nl naar aanleiding van ontwerpwerkzaamheden, aan de klant geleverde resultaten, op basis waarvan zaken in opdracht van de klant door of namens HorecaGadgets.nl worden vervaardigd.

8. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie op te slaan op een duurzame gegevensdrager, zoals e-mailcommunicatie.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van HorecaGadgets.nl en iedere tot stand gekomen overeenkomst.

2. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3. Voordat een overeenkomst via een webwinkel wordt gesloten, worden deze algemene voorwaarden op de betreffende website vóór totstandkoming van de overeenkomst aan de klant ter beschikking gesteld, op zodanige wijze dat de klant deze algemene voorwaarden kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.

4. De toepasselijkheid van de inkoop- of andersluidende voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

6. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

1. Tenzij daarin een termijn voor aanvaarding is vermeld, is elk aanbod van HorecaGadgets.nl vrijblijvend.

2. Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod van HorecaGadgets.nl, binden hem niet.

3. Aan een aanbod van HorecaGadgets.nl dat gebaseerd is op door de klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, kan de klant geen rechten ontlenen.

4. De overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de klant afwijkt van het aanbod van HorecaGadgets.nl, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij HorecaGadgets.nl anders aangeeft. In geval van de overeenkomst middels een webwinkel tot stand wordt gebracht, wordt de bestelling van de klant zo spoedig mogelijk per e-mail bevestigd.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht HorecaGadgets.nl nimmer tot de nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

6. Indien de klant de overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De klant is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.

ARTIKEL 4. | TERMIJNEN

1. HorecaGadgets.nl spant zich in de tussen partijen overeengekomen uitvoerings- en leveringstermijnen na te komen, echter betreffen deze termijnen nimmer fatale termijnen. Het verzuim van HorecaGadgets.nl treedt niet eerder in dan nadat de klant HorecaGadgets.nl schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen HorecaGadgets.nl de overeenkomst alsnog kan nakomen en de nakoming na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.

2. Indien HorecaGadgets.nl voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is van door de klant te verstrekken gegevens, vangen uitvoerings- en leveringstermijnen niet eerder aan dan nadat HorecaGadgets.nl deze gegevens heeft ontvangen.

ARTIKEL 5. | BEPALINGEN VOOR VOLGENS SPECIFICATIE VAN DE KLANT TE VERVAARDIGEN ZAKEN

1. Voor zover de overeenkomst betrekking heeft op de levering van volgens specificatie van de klant tot stand te brengen zaken, vindt dit artikel toepassing, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden.

2. In geval de overeenkomst via een webwinkel wordt gesloten en de klant middels het bestelproces op de betreffende website zijn specificaties verstrekt, dient de klant voordat de samenstelling van de order door hem wordt afgerond, goed te controleren of alle gegevens juist en volledig zijn verstrekt en de samengestelde producten aan zijn wensen beantwoorden. HorecaGadgets.nl is nimmer aansprakelijk voor schade voor de klant ontstaan doordat hij is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens. Het afronden van de bestelling is onherroepelijk;

voor bestelling van maatwerkorders middels een webwinkel, is het recht van ontbinding uitgesloten.

3. Voor zover bestellingen met betrekking tot volgens specificatie van de klant te vervaardigen zaken niet via een webwinkel worden geplaatst dan wel overeenkomsten ter zake niet via een webwinkel worden gesloten, is de klant gehouden zo spoedig mogelijk als voor de uitvoering van de overeenkomst is vereist, alle daarvoor relevante informatie, waaronder zijn voorkeuren en specificaties ter realisatie van het ontwerp, aan HorecaGadgets.nl ter beschikking te stellen. Partijen treden hiertoe in onderling overleg. Door HorecaGadgets.nl opgeleverde ontwerpen kunnen op initiatief van de klant slechts kosteloos worden gewijzigd voor zover dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Definitieve ontwerpen worden slechts kosteloos gewijzigd voor zover door de klant aannemelijk wordt gemaakt dat HorecaGadgets.nl het definitieve ontwerp niet overeenkomstig de tussen partijen vastgestelde specificaties heeft vervaardigd. Voor extra correctieronden die niet noodzakelijk zijn geworden op grond van een tekortkoming van HorecaGadgets.nl, kan HorecaGadgets.nl een naar redelijkheid vast te stellen vergoeding vorderen.

ARTIKEL 6. | TOLERANTIES

Vermelde, vertoonde en/of overeengekomen eigenschappen van te ontwerpen dan wel slechts te leveren zaken, kunnen op ondergeschikte punten afwijken van hetgeen daadwerkelijk wordt geleverd. Als ondergeschikte punten worden aangemerkt alle geringe afwijkingen in eigenschappen van de zaken welke voor de klant redelijkerwijs niet bezwarend en zijn en door hem redelijkerwijs behoren te worden geduld, zoals geringe afwijkingen in kleuren, vormen en maten. De aanwezigheid van ondergeschikte afwijkingen biedt voor de klant geen grond zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel schadevergoeding of enige andere compensatie te vorderen.

ARTIKEL 7. | LEVERING VAN ZAKEN

1. De levering van de zaken vindt plaats door bezorging daarvan op het door de klant opgegeven afleveradres, tenzij anders is overeengekomen. Bij gebreke van het afleveradres, wordt het factuuradres als afleveradres aangemerkt.

2. Het risico van de verlies en beschadiging van de zaken gaat, tenzij uit de aard of strekking van een uitdrukkelijk tussen HorecaGadgets.nl en een klant, rechtspersoon of natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, overeengekomen leveringsconditie anders voortvloeit, over op de klant op het moment dat de zaken door of namens de klant in ontvangst zijn genomen of aan hem zijn afgeleverd.

3. Het is HorecaGadgets.nl toegestaan orders in gedeelten te leveren. Indien orders in gedeelten worden geleverd, is HorecaGadgets.nl gerechtigd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

4. De klant is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze aan hem worden afgeleverd. Indien de klant de afname om welke reden dan ook weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor rekening van de klant nadat HorecaGadgets.nl hem daarvoor heeft gewaarschuwd. De klant is in dat geval, naast de overeengekomen prijs, een redelijke prijs voor opslag van de zaken verschuldigd.

5. Indien de zaken niet konden worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de klant is toe te rekenen, zal HorecaGadgets.nl de zaken voor rekening en risico van de klant opslaan, onverminderd de verplichting van de klant tot voldoening van de overeengekomen prijs.

6. In het geval dat de klant afname van de te leveren zaken weigert of anderszins nalatig is de zaken in ontvangst te nemen, zal de klant op eerste verzoek van HorecaGadgets.nl mededelen binnen welke termijn de zaken alsnog zullen worden afgenomen. Deze termijn zal nimmer langer zijn dan

een maand na de dag van het verzoek als bedoeld in de vorige zin. HorecaGadgets.nl is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien de klant, na het verstrijken van de in de vorige zin bedoelde termijn, afname van de zaken nog steeds heeft nagelaten, onverminderd de verplichting van de klant tot voldoening van de overeengekomen prijs en kosten voor opslag van de zaken.

ARTIKEL 8. | ONDERZOEK EN RECLAMES

1. De klant dient op het moment van leveren van de zaken direct te onderzoeken of de aard en hoeveelheid daarvan aan de overeenkomst beantwoordt. Indien de aard of hoeveelheid naar het oordeel van de klant niet aan de overeenkomst beantwoordt, dient hij daarvan op het moment van leveren onverwijld schriftelijk mededeling te doen aan HorecaGadgets.nl.

2. Van ten tijde van de levering redelijkerwijs niet-zichtbare gebreken dient de klant binnen zeven dagen nadat de klant van het gebrek in kennis is geraakt, althans binnen zeven dagen nadat de klant redelijkerwijs van het gebrek in kennis had kunnen geraken, schriftelijk mededeling te doen aan HorecaGadgets.nl.

3. In afwijking van het vorige lid vervalt het recht van consumenten op het instellen van een vordering of verweer in verband met de stelling dat aan de geleverde zaak een eigenschap ontbreekt die deze volgens HorecaGadgets.nl bezat, of in verband met de stelling dat een afwijking van de geleverde zaak betrekking heeft op feiten die HorecaGadgets.nl kende of behoorde te kennen doch die hij niet heeft meegedeeld, indien de consument daarvan niet binnen een termijn van twee maanden na de ontdekking schriftelijk mededeling heeft gedaan aan HorecaGadgets.nl.

4. Indien de klant niet tijdig reclameert, vloeit er voor HorecaGadgets.nl uit een dergelijke reclame van de klant geen enkele verplichting voort.

5. Reclames schorten de betalingsverplichting van de klant nimmer op.

6. Ten aanzien van door de klant geaccordeerde definitieve ontwerpen, al dan niet voorafgegaan aan wijziging van voorontwerpen, kan niet worden gereclameerd.

7. Geen grond voor reclame is voorts de aanwezigheid van toleranties als bedoeld in artikel 6.

ARTIKEL 9. | GARANTIE

1. De zaken worden slechts met garantie geleverd voor zover dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

2. Een door HorecaGadgets.nl of derde verstrekte garantie doet niets af aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die consumenten jegens HorecaGadgets.nl kunnen doen gelden.

3. Garantie is, onverminderd de uitdrukkelijk bedongen garantievoorwaarden, niet van toepassing voor gebreken van de zaak die na aflevering zijn ontstaan als gevolg van een van buiten komende oorzaak, zoals in geval van beschadiging, alsmede voor gebreken die voor het overige niet aan HorecaGadgets.nl kunnen worden toegerekend. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen, het bestaan van toleranties als bedoeld in artikel 6, gebreken als gevolg van onjuist of onoordeelkundig gebruik of onjuiste of onoordeelkundige behandeling.

4. Wanneer er voor de vaststelling van een gebrek, welke geen grond voor (wettelijke) garantie is, onderzoekskosten worden gemaakt, komen deze kosten voor rekening van de klant. HorecaGadgets.nl streeft ernaar hiervan tevoren melding te maken. Het achterwege blijven van deze melding laat de verplichting van klant tot betaling van deze kosten onverlet.

5. Kosten in verband met herstel of vervanging van de geleverde zaken komen voor rekening van de klant, tenzij herstel of vervanging op garantieaanspraken van de klant of op een tekortkoming van HorecaGadgets.nl kan worden gebaseerd.

ARTIKEL 10. | RECHT VAN ONTBINDING BIJ OVEREENKOMSTEN OP AFSTAND

1. Behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel, kan de consument de overeenkomst op afstand tot 14 dagen na ontvangst van de zaken, zonder opgave van redenen ontbinden.

2. De consument heeft geen recht van ontbinding bij:

- de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

- de levering van zaken die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;

- de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, voor zover de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument en de consument heeft verklaard dat hij daarmee afstand doet van zijn recht van ontbinding;

- de levering van zaken ten aanzien waarvan het recht van ontbinding overigens krachtens Afdeling 6.5.2B van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

3. De consument die gebruik maakt van het recht van ontbinding, kan de overeenkomst op afstand ontbinden door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door HorecaGadgets.nl aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij HorecaGadgets.nl. Zo spoedig mogelijk nadat HorecaGadgets.nl in kennis is gesteld van het voornemen van de consument om de overeenkomst op afstand te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal HorecaGadgets.nl de ontbinding per e-mail bevestigen.

4. Gedurende de termijn als bedoeld in lid 1 dient de consument zorgvuldig om te gaan met de geleverde fysieke zaken en de verpakking. De consument mag deze zaken slechts in die mate uitpakken en gebruiken voor zover nodig is om de aard, kenmerken en eventuele werking van de zaken te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument de zaak slechts mag gebruiken en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

5. Indien de consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij de fysieke zaken onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan HorecaGadgets.nl retourneren.

6. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van de fysieke zaak die het gevolg is van een manier van omgaan met de zaak die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 4. HorecaGadgets.nl is gerechtigd deze waardevermindering aan de consument in rekening te brengen en te verrekenen met de van de consument ontvangen betalingen.

7. Retournering van fysieke zaken dient plaats te vinden binnen veertien dagen nadat de ontbinding van de overeenkomst op afstand conform het bepaalde in lid 3 door HorecaGadgets.nl is bevestigd.

8. Indien de consument gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van retournering van fysieke zaken voor zijn rekening.

ARTIKEL 11. | OVERMACHT

1. HorecaGadgets.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of volgens de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.

2. Gedurende de periode van overmacht worden de contractuele verplichtingen van partijen opgeschort.

3. Indien de nakoming van de overeenkomst door overmacht blijvend onmogelijk wordt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

4. Indien HorecaGadgets.nl bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.

5. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 12. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

1. HorecaGadgets.nl is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst HorecaGadgets.nl ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet zal nakomen.

2. Indien de klant in staat van faillissement verkeert, enig beslag op zijn goederen is gelegd of anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is HorecaGadgets.nl gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de klant reeds genoegzame zekerheid voor de betaling heeft gesteld.

3. Voorts is HorecaGadgets.nl gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien en voor zover zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.

4. De klant maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door HorecaGadgets.nl op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.

5. Voor zover dit hem kan worden toegerekend, is de klant verplicht de schade die HorecaGadgets.nl ten gevolg van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.

6. Indien HorecaGadgets.nl de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de klant terstond opeisbaar.

ARTIKEL 13. | PRIJZEN EN BETALINGEN

1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door HorecaGadgets.nl vermelde prijzen exclusief btw en bezorgkosten. In geval van een consumentenkoop wordt vóór totstandkoming daarvan de totaalprijs vermeld, inclusief btw en bezorgkosten.

2. Indien zich na totstandkoming van de overeenkomst een wijziging voordoet in btw-tarieven of andere heffingen van overheidswege, is HorecaGadgets.nl gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig te wijzigen.

3. HorecaGadgets.nl is gerechtigd prijsstijgingen van kostprijsbepalende factoren die zich na totstandkoming van de overeenkomst, doch voor levering van de zaken, openbaren, aan de klant door te berekenen. In geval de klant een consument is, is de consument gerechtigd de prijsverhoging af te wijzen en de overeenkomst te annuleren, mits de doorberekening daarvan plaatsvindt binnen drie maanden na totstandkoming van de overeenkomst en HorecaGadgets.nl niet alsnog uitdrukkelijk verklaart de overeenkomst onder de oorspronkelijk overeengekomen condities te willen nakomen.

4. HorecaGadgets.nl is steeds gerechtigd gedeeltelijke of volledige vooruitbetaling of betaling in termijnen van de overeengekomen prijs te vorderen. In geval van vooruit- of tussentijdse betaling kan de klant geen enkel recht doen gelden met betrekking tot de (verdere) uitvoering van de overeenkomst zolang de betreffende betaling niet is voldaan. In geval van een consumentenkoop zal HorecaGadgets.nl de consument niet verplichten tot vooruitbetaling van meer dan 50% van de koopprijs.

5. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de klant, zijn de vorderingen op de klant onmiddellijk opeisbaar.

6. Betalingen dienen te geschieden op de daartoe voorgeschreven wijze, binnen de door HorecaGadgets.nl vermelde betalingstermijn.

7. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de klant van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de klant intreedt, is de klant over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente in geval de klant handelt in hoedanigheid van consument.

8. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, ter verkrijging van door de klant verschuldigde bedragen, komen voor zijn rekening.

ARTIKEL 14. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

1. HorecaGadgets.nl is, onverminderd het bepaalde in artikel 8 en 9, na levering van de zaken nimmer aansprakelijk voor gebreken daarvan.

2. In geval de overeenkomst (mede) voorziet in door niet-ondergeschikte hulppersonen van HorecaGadgets.nl te leveren prestaties, draagt HorecaGadgets.nl geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van de aan deze hulppersonen toerekenbare tekortkomingen.

3. HorecaGadgets.nl is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat hij is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

4. De klant draagt de schade die is ontstaan als gevolg van de niet deugdelijke of niet-tijdige nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst, alsmede de schade ontstaan in verband met een omstandigheid die overigens niet aan HorecaGadgets.nl kan worden toegerekend.

5. HorecaGadgets.nl is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen, gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfstagnatie.

6. De aansprakelijkheid van HorecaGadgets.nl


HorecaGadgets.nl is een onderdeel van DrukPromo B.V.

Chat via Whatsapp

Selecteer een medewerker die online is

Chat via Whatsapp